18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
 

BOLNIKI INFORMACIONI SISTEMI

Software

 

 

Pored praenja poziva (NADZORA) na CUP-u (Centralnom upravljakom pultu) moe da se obavlja i odreena OBRADA PODATAKA o bolesnicima. OBRADA PODATAKA obuhvata:

  • Prijem bolesnika

- otvaranje bolesnikog kartona
- grafiko rasporeivanje u "prazan" krevet
- zakazivanje prijema, pregleda i kontrola

  • Praenje bolesnika

- sukcesivno zapisivanje podataka o bolesnicima
- priprema podataka za otpust bolesnika

  • Evidencija o bolesnicima

- evidencija o trenutno leeim bolesnicima
- evidencija o svim bolesnicima koji su leeni na tom odeljenju

  • Otpust bolesnika

- priprema otpustne liste
- tampanje otpustne liste
- grafiko "oslobaanje" bolesnikog kreveta

NADZOR I OBRADA PODATAKA se istovremeno prate na monitoru PC raunara, a detaljno uputstvo o korienju obrade podataka je deo programskog paketa koji je sastavni deo CUP-a
Jedna od mogunosti sistema BIS 2010 je tzv. "protokol pozivanja". Protokol pozivanja automatski registruje vreme nastanka poziva i njegovog razreenja. Sadraj protokola ovlaeno lice moe da pregleda na monitoru PC raunara ili odtampa na tampau i to samo ako ima ifru za pristup sistemu.

Praenjemuzikih i edukativnih programa je sastavni deo sistema BIS 2010 u tom smislu to se neki zajedniki elementi (krevetski paneli, runi setovi) koriste u oba sistema. Meutim, distribucija muzikih kanala je nezavisna od prenosa sinalne i govorne komunikacije i neophodno je da se prenosi trasama koje su odvojene od ove dve komunikacije.