18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

FMSS TERA

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

 

 

Razvoj tehnike i tehnologije, kada govorimo o sistemu satelitskog pozicioniranja, doneo je oveanstvu gotovo nesluene mogunosti za njegovu primenu u najrazliitijim oblastima ivota. Iako prvo predvien za korienje u vojne svrhe, sistem globalnog pozicioniranja je izaao iz prvobitnih okvira i uao u svakodnevne ljudske aktivnosti da je ivot bez njega postao praktino nezamisliv.
Navigacija brodova na otvorenom moru, navigacija aviona, najrazliitija nauna istraivanja iz oblasti geografije, geodezije, hidrografije, umarstva, svoj najvei oslonac imaju u sistemu globalnog pozicioniranja.
Logino, jedna ovakva tehnologija morala je da pronae svoje mesto i u automobilskoj industriji, tako da danas ne postoji nijedan iole bolji automobil koji u svojoj osnovnoj opremi ne poseduje ovakav ureaj, a prednosti koje on donosi vlasniku ovakvog vozila su stvarno izuzetno velike i vrlo praktine. Primenom ovih ureaja nema vie lutanja nepoznatim putevima, promaenih skretanja, ulica koje se nikako ne mogu pronai, loe isplaniranih ruta putovanja, pogreno izraunatih deonica puta zbog kojih smo neplanirano ostali bez goriva, mesta na kojima smo parkirali vozilo pa posle ne znamo da ih ponovo pronaemo.
Meutim, ovo samo osnova primene ove tehnologije u vozilima danas, jer je ona nala svoje mesto i u velikim transportnim kompanijama koje su svoje flote vozila opremile sistemima baziranim na tehnologiji globalnog pozicioniranja, a u cilju praenja svojih vozila radi ukupnog smanjenja trokova poslovanja.
Ostvarivanje ovakvih pozitivnih efekata postalo je mogue jer je praenje vozila dovelo do toga da vozaima vie nita nije preputeno osim pukog upravljanja vozilom, jer im operateri iz kontrolnih centara detaljno planiraju rute kojima treba da voze, kako bi preeni put sa stanovita potronje goriva bio to ekonominiji. Definiu im ogranienja brzine kojih se moraju pridravati na odreenim delovima puta kako bi se izbeglo sankcionisanje ovakvih prekraja, prate parametre rada motora iz kontrolnog centra kako bi vozaima skrenuli panju na optimalne reime rada motora, i jo itav niz drugih upustava usmerenih ostvarivanju to pozitivnijih finansijskih efekata.
Paralelno sa primenom sistema zasnovanih na tehnologiji globalnog pozicioniranja koji su svoju primenu nali u transportnim preduzeima, agencije koje se bave raznim vidovima zatite line imovine su poele da koriste sisteme za zatitu vozila fizikih lica od krae zasnovanih na praenju vozila u realnom vremenu.
Naravno, kod nas je broj potencijalnih korisnika ovakvih usluga relativno mali, ali je zato ovakav vid usluga u razvijenom svetu odavno uao u svakodnevnicu, mada se mora napomenuti da pored svih prednosti koje prua ovakav vid obezbeenja vozila nain stopostotne zatite vozila od krae jo nije pronaen, a verovatno nikada nee ni biti.

sledea strana d.arr.R

1 / 2 / 3