18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

Napredni Paket

 

 

Funkcionalni opis

Cilj TERA sistema je da na osnovu podataka koji redovno dolaze sa TERA ureaja instaliranih u vozila Klijenta prui kvalitetne informacije o trenutnom stanju vozila kao i oeksploataciji vozila Klijenta na nivou pojedinanog vozila.

blok shema 1


TERA ureaji i nadzorni centar (Ekstrem doo)

TERA ureaji instalirani u vozilima Klijenta se javljaju glavnom nadzornom centru (Ekstrem doo) periodino i po detekciji dogaaja. Standardna konfiguracija TERA ureaja podrazumeva javljanje svake minute i po detekciji paljenja/gaenja motora i otvaranja/zatvaranja vrata. Nakon ugradnje TERA ureaja u vozilo, ureaj je u potpunosti konfigurabilan daljinskim putem iz nadzornog centra. Za standardnu konfiguraciju, ukupan broj javljanja TERA ureaja u toku jednog dana je izmeu 1500 i 1700 puta u zavisnosti od broja dogaaja. Primarni kanal komunikacije sa ureajima je GPRS, a alternativni je SMS i koristi se samo za alarmne dogaaje (ukoliko je instaliran panik taster) u cilju smanjenja trokova.
Telegrami koji pristiu u glavni nadzorni centar se arhiviraju i istovremeno prosleuju TERA sistemu na lokaciji klijenta preko uspostavljene VPN veze. Ova veza treba da bude pouzdana jer protok informacija tee kontinualno. Ukoliko doe do kratkotrajnog prekida veze, podaci e naknadno biti preneti nakon uspostavljanja veze.
Dodatna funkcija nadzornog centra je kontrola rada celokupnog sistema i komunikacionih kanala kao i rekonfiguracija ureaja u vozilu ukoliko se za to pokae potreba.
Komplet TERA ureaja koji se instalira u vozilo Klijenta obuhvata:

  • Centralni ureaj sa integrisanim GSM terminalom i SIM karticom mobilnog operatera (sa fiksnom IP adresom),
  • Interne akumulatorska baterija (rezervno napajanje),
  • GPS prijemnik koji se povezuje na centralni ureaj,
  • Panik taster,
  • Set potrebnih kablova za spajanje na akumulator vozila, detekciju rada motora, detekciju otvorenosti vrata tovarnog prostora.

TERA sistem (Klijent)

Blok ema TERA sistema koji je instaliran na lokaciji Klijenta je prikazana na sledeoj slici:

blok shema

Pretpostavke za rad aplikacije TERA MAP je mreni pristup do relacione baze podataka.

 

sledea strana d.arr.R

1 / 2