18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

Profesionalni Paket

 

 

Osnovni zadaci implementacije profesionalnog sistema nadzora jesu podizanje kontrole rada i praenje uinka flote u cilju zatite vozaa, vozila i tereta, optimizacije poslovanja transporta, odnosno, smanjivanja trokova. Sistem je namenjen praenju velikog broja vozila uz minimizaciju angaovanosti osoblja.

Pod implementacijom se podrazumeva modifikacija softverskih modula postojeeg TERA sistema kao i realizacija novih softverskih modula. TERA sistem podrazumeva sve softverske module ija svrha je da, na osnovu podataka primljenih od TERA ureaja instaliranih u vozila, omogue praenje, kontrolu i optimizaciju eksploatacije flote vozila firme

Organizacioni opisi i zahtevi

Entiteti

bs_p1

Divizije

Divizija je entitet koji samostalno funkcionie. Divizija ima svoja vozila, objekte koje ova vozila obilaze kao i transportne rute kojima se vozila kreu. U perspektivi je mogue postojanje novih divizija. Divizija podlee autorizaciji to znaci da je divizija vidljiva samo od onih korisnika koji imaju adekvatno dodeljena prava.

Objekti

Objekat je bilo koja lokacija kojoj se moe dodeliti GPS koordinata a koja je od znaaja za Klijenta tj.na kojoj vozilo moe da boravi. Objekat pripada jednoj ili vie divizija. Za svaki objekat se definie niz parametara kao to su ID i naziv objekta, lokacija na kojoj se objekat nalazi ukljuujuci i radijus kruga oko objekta, region kome objekat pripada, tip objekta (prodajni objekat, magacin, parking, benzinska pumpa i sl.), parametri koji definiu dostupnost objekta u saobraajnom smislu, prioritet kod obilaska objekta, da li je objekat aktivan. Tip objekta definie boju kojom e objekat biti prikazan na mapi. Regioni su znaajni jer omoguavaju filtriranje objekta po regionalnoj pripadnosti. Objekat podlee autorizaciji to znai da je objekat vidljiv samo od onih korisnika koji imaju adekvatno dodeljena prava.

Transportne Rute

Transportna ruta je skup objekata koje vozilo obilazi. Transportna ruta pripada diviziji pri emu svaka divizija ima listu transportnih ruta. Transportna ruta moe biti prodajna, distributivna i kombinovana (prodajna i distributivna istovremeno). Skup objekata koji pripadaju jednoj transportnoj ruti vozilo obilazi za nedelju dana pri emu za svaki dan u nedelji postoji.

Podskup objekata koje vozilo obilazi tog dana. Svaki objekat na transportnoj ruti moe biti poseen vie od jedanput u toku nedelje. Transportna ruta podlee autorizaciji to znai da je transportna ruta vidljiva samo od onih korisnika koji imaju adekvatno dodeljena prava.

Vozila

Vozilo pripada jednoj diviziji. Vozilo je dodeljeno odreenoj trnsportnoj ruti ali su mogue i promene u zavisnosti od situacije. Promene obuhvataju situaciju kada je vozilo privremeno dodeljeno nekoj drugoj transportnoj ruti i situaciju kada vozilo, pored objekata koji se nalaze na njegovoj transportnoj ruti, obie i jedan ili vie objekata druge transportne rute u cilju isporuke robe. Vozilo podlee autorizaciji to znai da je vozilo vidljivo samo od onih korisnika koji imaju adekvatno dodeljena prava. Za svako vozilo se definie niz parametara kao to su dozvoljeno vreme praznog hoda, maksimalna dozvoljena brzina kretanja.

Regioni

Region je entitet koji opisuje pripadnost objekta odreenoj geografskoj teritoriji. Region pripada diviziji. Region nije prikazan na mapama ve predstavlja atribut koji se dodeljuje objektu . Svaki objekat unutar divizije je dodeljen jednom regionu. Region se koristi kod autorizacije korisnika u smislu definisanja objekata koje korisnik ima pravo da "vidi".

 

sledea strana d.arr.R

1 / 2 / 3 / 4