18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

FMSS TERA

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

 

 


Potpuna kontrola povratne sprege je razvijena kao alternativa karakteristikama ponaanja vozila koje su rezultat upravljanja vozilom od strane vozaa.
Kada se govori o sistemima za praenje vozila zasnovanih na GPS tehnologiji ove sisteme moemo podeliti u dve grupe na osnovu toga da li se podaci o poziciji vozila dobijeni od strane GPS ureaja uvaju u memoriji samog ureaja za praenje (Off-line), a zatim naknadno u kontrolnom centru iitavaju iz njega i naknadno obrauju, ili se veza kontrolnog centra (baze) i ureaja u vozilu odrava stalno (On-line).
Off-line sistemi sve vie bivaju potisnuti On-line sistemima iju osnovnu prednost predstavlja mogunost praenja vozila u realnom vremenu iz kontrolnog centra (slika 1).

Pored ove osnovne prednosti u zavisnosti od izabranog sistema prednosti mogu biti i jo daleko vee. Najee se ogledaju u praenju bitnih pokazatelja rada motora (broj obrtaja, pritisak ulja, temperatura rashladne tenosti), praenju trenutne brzine kretanja, naglih koenja, naglih ubrzavanja, a sve u cilju nadgledanja i kontrole vozaa radi unapreenja naina vonje, smanjenja mogunosti nesrea i ukupnog smanjenja trokova.
Pored osnovne mogunosti za praenje vozila u realnom vremenu iz kontrolnog centra i trasiranje preenog puta On-line sistem u najosnovnijoj varijanti ima i nekoliko dodatnih mogunosti.
Prva mogunost je namenjena kompanijama koje ele da ih sistem upozori ako je voza sa vozilom napustio definisano geografsko podruje u kojem obavlja svoju delatnost sa vozilom, a na osnovu prethodno od strane operatera definisanog geografskog poluprenika u kojem se voza sme nalaziti u toku svog radnog dana.
Nakon uinjenog prekraja ove vrste od strane vozaa sistem alje SMS/GPRS poruku operateru zaduenom za praenje ovog vozaa. Poruka je kratkog sadraja i obavetava o uinjenom prekraju, tanom vremenu kada je prekraj uinjen uz osnovne podatke o vozilu i vozau. Poruka se takoe smeta u bazu podataka sa podacima o vozaima i vozilima. Operater nakon ovog saznanja obavetava nadreeno lice o prekraju vozaa i usmerava panju ka praenju daljeg kretanja vozila koje je uinilo prekraj.
Druga mogunost predstavlja upozorenje od strane sistema kada voza prekri dozvoljenu brzinu kretanja, pri emu operater prethodno mora da pravilno unese ogranienje brzine kretanja, jer ako bi npr. ostavio uneta ogranienja za vonju u gradskoj sredini, a vozaa uputio na put koji ukljuuje i vonju autoputem sistem bi neprekidno slao SMS/GPRS poruke o prekoraenju brzine koje nemaju praktinog smisla.
Nakon dobijanja poruke o prekoraenju brzine kretanja voza prvo alje SMS poruku samom vozau i upozorava ga na uinjeni prekraj kako bi ovaj smanjio brzinu kretanja, a samim time izbegao mogunost da prekraj bude sankcionisan od strane policije.Tek nakon ovoga operater nastavlja da prati vozilo da bi se uverio da je voza prilagodio brzinu kretanja, a u suprotnom mu alje ponovno upozorenje. Ukoliko voza ne reaguje na upozorenja operater obavetava nadreenog, a primljenu poruku zajedno sa porukama u kojima ga upozorava na prekraj smeta u bazu podataka kako bi na osnovu njih preduzeli adekvatne mere sankcionisanja vozaa.

d.arr.R prethodna strana       sledea strana d.arr.R

1 / 2 / 3