18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
 
 
 

FMSS TERA

Sistem Flotnog Menadmenta Srbije -TERA

 

 

Treu mogunost predstavlja obavetenje operateru o stajanju vozila u praznom hodu, jer se takvo vreme smatra izgubljenim beskorisnim vremenom koje samo poveava trokove. Da bi se iskoristila ova mogunost operater mora da definie sistemu posle koliko vremena stajanja vozila u praznom hodu treba da bude obaveten (npr. 12, min), i o tome ukoliko posle toga vozilo ne nastavi sa kretanjem u kolikom vremenskom razmaku treba da bude ponovo obaveten (npr. 10, min). Nakon dobijanja poruke sa ovakvim sadrajem operater, usmerava panju na ovo vozilo i prati ga u realnom vremenu, a poruku smeta u bazu podataka sa vozilima i vozaima, a sve u cilju kasnije edukacije vozaa radi smanjenja trokova goriva (stajanja u praznom hodu i drugi slini vidovi nepanje mogu da poveaju trokove goriva ak 5 i vie procenata). Poslednja mogunost predstavlja obavetenje od strane sistema ako je voza pokrenuo vozilo posle isteka radnog vremena ili za vreme vikenda tj. koristi vozilo radi obavljanja nekog privatnog posla. Na osnovu ove poruke operater prvog sledeeg radnog dana povlai iz baze podatke o kretanju vozila i ukoliko ustanovi da je vozilo samo pokrenuto nekoliko metara pretpostavlja da je voza samo preparkirao vozilo, a ukoliko je vozilo znaajnije korieno obavetava pretpostavljenog kako bi protiv vozaa bile pokrenute adekvatne disciplinske mere. Pored ovih vanih mogunosti samog softvera, postoji i itav niz drugih vrlo praktinih mogunosti.
Meutim, ako bismo posmatrali sistem koji pored svega dosad navedenog ukljuuje i povezivanje sa raunarom u vozilu uz primenu jo naprednije varijante softvera, dobili smo jo mnogo mogunosti kao to su kontrola parametara rada motora (broj obrtaja, pritisak ulja, temperatura rashladne tenosti), naglih koenja, naglih ubrzanja, vonja iznad zelenog polja na skali broja obrtaja motora, broja radnih sati motora, podseanja na servis, itd.
Na osnovu ovako dobijenih parametara prikupljenih u bazi podataka u kontrolnom centru mogue je primenom adekvatnog softvera dobiti vie desetina dijagrama koji se mogu primeniti za bodovanje vozaa radi njihovog stimulisanja (u sluaju potrebe i sankcionisanja), poveanja produktivnosti, promena loih navika vozaa, smanjenja rizika od nesrea i verovatno za velike kompanije ono najznaajnije, a to je po tvrdnjama proizvoaa opreme smanjenje trokova goriva za
10% i smanjenje trokova odravanja za 5%, to nas dovodi do isplativosti jednog ovakvog sistema posle samo par meseci upotrebe.
Na kraju treba napomenuti da je praenje vozila zasnovano na razmeni informacija izmeu ureaja u vozilu i kontrolnog centra na primeni GSM/GPRS tehnologije daleko najisplativije poto operateri mobilne telefonije prenos GPRS podataka naplauju prema koliini prenetih informacija, a ne po vremenu provedenom na vezi, a u odnosu na neke druge vidove komunikacija kao to su FM primopredajnici iji su trokovi korienja moda i neto nii, GSM/GPRS sistem danas praktino nema ogranienja koja se tiu udaljenosti samog vozila od kontrolnog centra jer danas gotovo sve razvijenije drave imaju mreu mobilne telefonije na celoj svojoj teritoriji.
Korienjem rominga reava se i problem kada se vozilo nae na teritoriji druge drave to manje iskusnim vozaima koji se moda i po prvi put nalaze u takvoj situaciji moe daleko da olaka dolazak na eljenu lokaciju. Uz adekvatnu pomo od operatera iz kontrolnog centra i posedovanjem odgovarajuih karti sistem tada svoju osnovnu ulogu praenja vozila zamenjuje ulogom sistema za navigaciju jer operater pratei trenutni poloaj vozila na karti u realnom vremenu moe SMS porukama da navodi vozaa kako bi ovaj uspeno stigao do krajnje destinacije.

d.arr.R prethodna strana

1 / 2 / 3