18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
 

SISTEMI ZATITE

Protivpoarna zatita

 

 

KAKO SE ZATITI OD POARA?

Pitanje je staro koliko i civilizacija?
U dananje vreme ova zatita obuhvata mnoge aspekte, a jedan od njih su sistemi automatske dojave i gaenja poara.

KOJA JE U STVARI NAMENA SISTEMA ZA AUTOMATSKU DOJAVU I GAENJE POARA?

Njihova namena proizlazi iz osnovnog cilja protivpoarne zatite, a to je da se sprei nastanak poara ili da se on ugasi u njegovoj najranijoj fazi kada jo nije naneo znatniju tetu.
Sistemi za automatsku dojavu i gaenje poara su elektronski i mainski sistemi koji slue da to ranije detektuju poar, detektujui neku od njegovih osnovnih manifestacija (dim, temperaturu, svetlost plamena).
Prema funkciji oni se dele na sisteme za automatsku dojavu i sisteme za automatsko gaenje poara.
Sistemi za automatsku dojavu se u sutini sastoje od detektora, instalacije kojom su detektori povezani sa centralnim ureajem, centralnog uredaja koji obrauje signale sa detektora i aktivira ureaje za signalizaciju i samih ureaja za signalizaciju.
Sistemi za gaenje poara se sastoje od spremnika sa sredstvo za gaenje, cevne instalacije i mlaznica kroz koje se sredstvo isputa u tieni prostor.
Aktiviranje sistema za automatsko gaenje vri sistem za automatsku dojavu poara preko svojih izvrnih funkcija.

ODABIR SISTEMA I ELEMENATA ZA SISTEM ZA AUTOMATSKU DOJAVU I GAENJE POARA

Veliki asortiman centrala i detektora poara moe potencijalnog kupca ili projektanta dovesti u zabunu.

Kako odabrati centralu?
Da li se odluiti za konvencionialni ili adresibilni sistem?
Koje detektore treba koristiti?
Da li na objektu instalirati PR-AL centralu ili XFP?

Ovo su pitanja na koja mora da se odgovori kompetentno, jer u protivnom moe da se desi da automatski sistem ne obavi svoj zadatak, kada je to potrebno.
Nekoliko osnovnih kriterijuma treba primeniti kod tog ozbora:

  • Konvencionalni sistemi se primenjuju kod jednostavnih objekata sa manje od 60 razliitih detektora
  • Adresibilni sistemi se primenjuju kod veih objekata sa vie od 60 detektora
  • Povrina pokrivanja jednog automatskog detektora je od 20 do 80 m2, u zavisnosti od protivpoarnoj ugroenosti objekta i visini montae
  • Optiko dimni detektori se primenjuju u veini uobiajenih situacija i reaguju na pojavu dima
  • Optiko plameni detektori se primenjuju kada su u pitanju otvoreni prostori ili eventualni poari sa brzom pojavom plamena i reaguju na svetlost plamena
  • Termiki detektori se primenjuju kada u tienom prostoru ima sitnih estica koje mogu da aktiviraju optiki detektor; reaguju na porast temperature (garae, industrija i sl.)
  • Kombinovani optiko termiki detektori, reaguju na temperaturu i dim i postavljaju se na mesta gde je mogua pojava poara sa dimom ili sa brzim razvojem visoke temperature bez pojave dima, odnosno u prostore od posebne vanosti (skladita lako zapaljivih tenosti, server sale i sl.)
  • Linijski IC detektori se primenjuju u prostorima velikih dimenzija i visine, zbog lake montae i odravanja, reaguju na pojavu dima
  • Linijski detektori sa termo osetljivim kablovima, montiraju se u prostore, sa tekim uslovima eksploatacije i odravanja (tuneli, industrija, silosi, kablovski kanali i sl.)

KONVENCIONALNI SISTEMI ZA DETEKCIJU POARA
ADRESIBILNI SISTEMI ZA DETEKCIJU POARA
ASPIRACIONI SISTEMI ZA DETEKCIJU POARA
LINEARNI SISTEMI ZA DETEKCIJU POARA
SISTEMI ZA AUTOMATSKO GAENJE POARA
AEROSOLNI GENERATORI ZA GAENJE POARA
KONVENCIONALNI SISTEMI ZA DETEKCIJU CO
ADRESIBILNI SISTEMI ZA DETEKCIJU CO