18000 Ni, Njegoeva 54 :: tel/fax +381 18 261 600, 261 700, 560 192 :: e-mail: office@ekstrem.co.rs :: www.ekstrem.co.rs
     
  VIDEO NADZOR  

 

Turizam
Vana turistika odredita se mogu sada mnogo efikasnije obezbediti, istovremeno smanjujui cenu postavljanja i odravanja sistema nadzora, dozvoljavanjem pristupa pojedinim kamerama potencijalnim turistima, kao i turistikim agencijama, koje samim tim imaju mnogo laki posao u pridobijanju potencijalnih muterija.
Pitanje javne sigurnosti je vano za vladu i vlasti na svim nivoima.
Mrena video reenja su meu onim najnovijim tehnologijama u koje vladine institucije irom sveta investiraju radi zatite svojih graana.
Mreni video je jedan od najkorisnijih alata za borbu protiv kriminala i kao pomo u sluajevima drugih opasnosti. U sluajevima opasnosti, uobiajeno je da policija i vatrogasci dobiju pravo pristupa video kamerama u objektu.
Ovo im omoguava da sa ogromnom preciznou odrede gde je njihova pomo najpotrebnija, kao i nain na koji treba da reaguju. Mreni video omoguava mnogo bre i uspenije reavanje kriznih situacija.
Transport
Kopneni Transport Nadgledanje saobraaja na putevima putem interneta pomae vozaima da isplaniraju putovanje. Emitovanje slike uivo obezbeuje informacije koje mogu da dovedu do smanjenja zaguenja u saobraaju.
Slube hitne pomoi, vatrogasne slube i policija mogu mnogo efikasnije reagovati u sluaju opasnosti.
Javni prevoz
Korisnici javnog prevoza mogu biti zatieni od kriminala na autobuskim i voznim stanicama korienjem mrenih video kamera, kao i u samim autobusima i vozovima.
Aerodromi
Zbog opasnosti od teroristikih napada, aerodromi su postali kljuna mesta za korienje mrenih video reenja. IP Kamere mogu biti koriene na aerodromima radi prevencije kraa, vercovanja droge, i jo mnogo toga. Mesta na aerodromu gde se mogu koristiti mrene kamere: Ulazi i izlazi, parkiralita, carina, hangari, ketering, prostor za istovar prtljaga.

 

d.arr.R prethodna strana

1 / 2 /3